ZRB Janicki zrealizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Tym razem chodzi o zadanie pn. „Wdrożenie technologii wielkogabarytowych i długodystansowych przewiertów dwukierunkowych Intersect z innowacyjnym systemem separacji”, które finansowane jest z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Oś Priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie: 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym).

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest wdrożenie nabytej technologii dotyczącej przewiertów sterowanych metodą Intersect z systemem separacji fazy stałej. W tym celu planowany jest zakup niezbędnych urządzeń, które po ich odpowiedniej konfiguracji umożliwią osiągnięcie zadeklarowanej w projekcie wartości wskaźników. Spółka planuje wdrożenie rozwiązań dotychczas niestosowanych w kraju i na świecie (w zakresie systemu separacji fazy stałej), co pozwoli firmie świadczyć usługę przewiertów wielkogabarytowych wyróżniających się większą sprawnością i efektywnością działania.
W efekcie prowadzonych działań w ofercie firmy pojawi się innowacja produktowa polegająca na wprowadzeniu na rynek zasadniczo ulepszonej usługi w postaci przewiertu sterowanego HDD metodą Intersect z systemem separacji fazy stałej. Technologia ta jest stosowana na świecie od ponad 3 lat, niemniej jednak stopień jej rozprzestrzenienia z uwagi na wysoki poziom innowacyjności i skomplikowania nie przekracza 15% (zaawansowana technologia).

Zgodnie z danymi uzyskanymi od dostawcy rozwiązań nawigacyjnych niezbędnych przy wykonywaniu tego typu przewiertów, dotychczas na świecie wykonano 54 przewierty metodą dwukierunkową. W tym samym czasie w samej Polsce wykonano ponad 0,5 tys. wierceń w powszechnie stosowanej technologii jednokierunkowej i żadnego dwukierunkowego, co potwierdza załączona opinia o innowacyjności.

Planowane przedsięwzięcie jest odpowiedzią na problemy związane ze starzejącą się infrastrukturą podziemną (sieci wodociągowe, gazociągi, telekomunikacja, energetyka), występowaniem coraz większych obszarów niedostępnych – takich jak autostrady, lotniska, parki krajobrazowe, prywatna zabudowa, a także faktem coraz większego nasycenia szczególnie obszarów miejskich różnego rodzaju instalacjami, których bezpieczne ominięcie często wyklucza wręcz prowadzenie prac technologią wykopową.

Inwestycja będzie się cechowała wysokim potencjałem innowacyjnym, gdyż w oparciu o zakupioną technologię i maszyny Spółka będzie w stanie świadczyć w skali międzynarodowej usługi dwukierunkowego, wielkogabarytowego i długodystansowego przewiertu, który jest dotychczas wykonywany jedynie przez kilkanaście firm na świecie, zaś prace tego typu w Polsce nie były jeszcze nigdy prowadzone. Tym samym firma dołączy do elitarnego grona podmiotów zdolnych do wykonywania prac metodą bezwykopową przekraczających dystans 2500 m oraz instalacji rur o średnicach przekraczających DN1000.

Cele projektu

Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii do przecisków wielkogabarytowych i wielkodystanowych. W rezultacie będzie to nowa inwestycja polegająca na zakupie urządzeń do wykonywania przewiertów dwukierunkowych w oparciu o posiadaną technologię.
Nabywana w ramach projektu technologia będzie dostosowana do:

  • Dyrektywy 96/61/WE o zapobieganiu zanieczyszczeń, zwanej dyrektywą IPPC. Dyrektywa IPPC jest jednym z najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej. Realizowane przedsięwzięcie cechuje się racjonalnym i efektywnym wykorzystaniem energii poprzez zastosowanie nowatorskich rozwiązań, co ma przełożenie na mniejsze zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach wiertniczych. Działania w projekcie ukierunkowane są na zastosowanie technologii minimalizującej zanieczyszczania środowiska eliminującej konieczność przywrócenia środowiska naturalnego do stanu akceptowanego, ponieważ zastosowanie technologii bezwykopowej pozwala na wykonywanie prac bez ingerencji w naturalne przeszkody jak rzeki, jeziora, tereny leśne, obszary Natura 2000.
  • Dyrektywy 89/391/EWG poprzez poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników dzięki wprowadzeniu zaawansowanej technologii, komputeryzacji, systemowi kontroli, minimalizacji nakładów siły pracowników, możliwość obsługi urządzeń np. systemu nawigacji przez osoby niepełnosprawne.
  • Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE. Dzięki zakupionej innowacyjnej technologii jaką jest system separacji fazy stałej, realizowany projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia wody w wyniku systemu odzysku (recyklingu) o około 7,5 tys. litrów rocznie w okresie trwałości projektu. Co w efekcie stanowi pozytywny wpływ na politykę ochrony środowiska naturalnego.

Efekty inwestycji

W efekcie planowanej inwestycji zostanie utworzona komórka badawczo-rozwojowa (B+R) do doskonalenia metod i rozwiązań w zakresie technologii przewiertów typu Intersect i systemu separacji fazy stałej. Rozwiązanie takie pozwoli w przyszłości na wdrażanie udoskonaleń produktu, których celem będzie wzrost wydajności i precyzji prowadzonych prac.

Projekt wpisuje się w obszar specjalizacji technologicznych Regionalnej Strategii Innowacji woj. śląskiego do roku 2020 w zakres: przemysł maszynowy, samochodowy i lotniczy, kierunek „automatyka przemysłowa, zautomatyzowane linie produkcyjne”. Wynika to ze specyfiki nakładów inwestycyjnych, polegających na zakupie nowoczesnych maszyn produkcyjnych, wprowadzających w przedsiębiorstwie wysoki stopień automatyzacji, materiało- i energooszczędność oraz poprawę warunków BHP. Inwestycja przyczyni się do wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w przedsiębiorstwie.

Projekt Wnioskodawcy dotyczy wdrożenia nabytej i dotychczas niestosowanej w Polsce innowacyjnej technologii oraz innowacji produktowej w postaci usługi w branży przewiertów sterowanych. Technologia ta umożliwia wykonanie przewiertów w trudnych warunkach geologicznych o średnicy 3,5 m przy zabudowie rury o średnicy powyżej 1000mm. Opisywana innowacja technologiczno – produktowa zapewnia wykonanie przewiertów wielkogabarytowych w sposób bardzo precyzyjny przy jednoczesnym zachowaniu równowagi i ochrony środowiska naturalnego. Obecnie w Polsce nie ma firmy, która dysponuje takim rozwiązaniem technologicznym.

Jednym z celów projektu jest więc wdrożenie nowej innowacyjnej technologii Intersect HDD do wykonywania przewiertów wielkodystansowych na nowych rynkach zbytu z możliwością zastosowania dotychczas nie oferowanego rozwiązania na rynku krajowym, europejskim oraz międzynarodowym. Nowe rozwiązania techniczne spowodują zaspokojenie potrzeb klientów (branże: gazownictwo, łupki, energetyka, wodociągi, telekomunikacja).

Realizacja celów określonych powyżej dokonana zostanie poprzez doświadczenie osób zarządzających firmą, pracowników firmy i współpracujących zewnętrznych firm w zakresie projektowania i wdrożenia nowych usług. Do koordynowania prac specjalnie do celów projektu zostanie powołany zespół zadaniowy.

Nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji celu projektu to zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń służących do wykonywania przewiertów HDD w metodą Intersect.

Etapy projektu:

  1. Przeprowadzenie postępowania ofertowego (umieszczenie w miejscu ogólnodostępnym ogłoszenia o zbieraniu ofert (strona www, siedziba firmy, skierowanie zapytań ofertowych, zebranie ofert, wybór oferenta) – przyjmuje się okres 2 miesięcy na procedurę wyboru dostawcy maszyn i urządzeń.
  2. Zakup maszyn i urządzeń służących wdrożeniu nowych produktów i realizacji projektu – zakłada się okres 4 miesięcy na procedurę zakupu, podpisanie umowy, wykonanie płatności zaliczkowych, oczekiwanie na dostawę. W okresie oczekiwania na dostawę urządzeń Zespół Zadaniowy będzie wykonywał akcję marketingową mającą na celu zebranie zamówień na wykonanie usług przewiertu. Celem akcji będzie umożliwienie rozpoczęcia świadczenia usług tuż po zakończeniu realizacji projektu.
  3. Uruchomienie procesu świadczenia usług – zakłada się wykonanie testu urządzeń celem sprawdzenia poprawności działania – okres 1 miesiąca. Rozpoczęcie procedury wykonywania usług na przewierty HDD z metodą Intersect.
  4. Sprzedaż nowych usług – wykonywanie nowych usług na bazie zawartych umów.

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2014 r. do 30 września 2015 r.

Inwestycja zagwarantuje wdrożenie innowacyjnego rozwiązania na skalę światową stosowanego dłużej niż 3 lata. Rozprzestrzenienie technologii nie przekracza 15% w skali międzynarodowej. Zrealizowanie projektu przez Wnioskodawcę przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy oraz zapewni pozytywny wpływ na ochronę środowiska naturalnego i politykę równych szans. Realizacja projektu zapewni wdrożenie innowacji produktowej poprzez wprowadzenie na rynek zasadniczo ulepszonej usługi na skalę międzynarodową w dziedzinie technik bezwykopowych.

Skip to content